Unique-Wedding-Invitation.com

Artystyczna pracownia Zewecki Art

Regulamin

Regulamin z dnia 12.05.12.2015


Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.unique-wedding-invitation.com Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.UNIQUE-WEDDING-INVITATION.COM
 I.    Postanowienia ogólne
 II.    Definicje
III.    Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 IV.    Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 V.    Warunki zawierania umów sprzedaży
VI.    Warunki zawierania umów o dzieło
 VII.    Sposoby płatności
 VIII.    Koszt, termin i sposoby dostawy
 IX.    Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 X.    Tryb postępowania reklamacyjnego
 XI.    Prawo odstąpienia od umowy
 XII.    Własność intelektualna
 XIII.    Dane osobowe
XIV.     Postanowienia końcowe
 I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1.    Sklep internetowy działający pod adresem www.unique-wedding-invitation.com prowadzony jest przez Andrzeja Żeweckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Żewecki "ŻEWECKI" wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Szlak 14B lok.2, 31-161 Kraków, adres do doręczeń: ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 15 lok. 14, 30-532 Kraków, NIP: 679-271-32-03, REGON: 356509950, adres poczty elektronicznej (e-mail): vao@op.pl, zewecki@wp.pl, biuro@zewecki.pl, tel. +48 602 819 644.
 2.    Sklep www.unique-wedding-invitation.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3.    Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.unique-wedding-invitation.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, Umów Sprzedaży Produktu oraz Umów o Dzieło, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4.    Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.unique-wedding-invitation.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5.    Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6.    Sklep www.unique-wedding-invitation.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach.
 7.    Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 II.    DEFINICJE
 1.    DZIEŃ ROBOCZY ? jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2.    FORMULARZ REJESTRACJI ? formularz dostępny na stronie internetowej www.unique-wedding-invitation.com umożliwiający utworzenie Konta.
 3.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA ? formularz dostępny na stronie internetowej www.unique-wedding-invitation.com umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4.    KONSUMENT ? osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5.    KLIENT ? Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub Umowę o Dzieło z Wykonawcą.
 6.    KONTO ? oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7.    REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 8.    SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.unique-wedding-invitation.com.
 9.    SPRZEDAWCA, WYKONAWCA, USŁUGODAWCA ? Andrzej Żewecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Żewecki "ŻEWECKI" adres miejsca wykonywania działalności: ul. Szlak 14b lok. 2, 31-161 Kraków, adres do doręczeń: ul. Dąbrowskiego 15 lok 14, 30-532 Kraków, NIP: 679-271-32-03, REGON: 356509950.
 10.    PRODUKT - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11.    DZIEŁO - wykonana przez Wykonawcę, na zlecenie Klienta, rzecz ruchoma będą przedmiotem Umowy o Dzieło.
 12.    UMOWA SPRZEDAŻY ? Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 13.    UMOWA O DZIEŁO - umowa zawarta pomiędzy Klientem a Wykonawcą o wykonanie Dzieła.
 14.    USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 15.    USŁUGA ELEKTRONICZNA ? usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 16.    ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą lub Umowy o Dzieło z Wykonawcą.
 17.    NEWSLETTER ? Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

 III.    RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.    Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 a)    zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
 b)    zawieranie Umów o Dzieło,
 c)    prowadzenie Konta w Sklepie,
 d)    korzystanie z Newslettera.
 2.    Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3.    Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 IV.    WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1.    Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2.    Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 a)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 b)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 c)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 a)    komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
 b)    dostęp do poczty elektronicznej,
 c)    przeglądarka internetowa,
 d)    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4.    Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5.    Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 6.    Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 V.    WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 1.    Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2.    W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
 3.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które określone są odrębnie w Cenniku na stronie www.unique-wedding-invitation.com.
 4.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. Cena może ulec zmianie za zgodą Klienta, który chcę przyśpieszyć wykonania Zamówienia.
 a)    Klient który chcę aby jego Zamówienie zostało wykonane w terminie przyśpieszonym (ekspresowym lub superekspresowym), czyli po za kolejnością innych Zamówień oczekujących na wykonanie, może dopłacić większą kwotę za Zamówienie, o czym zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
 b)    W razie gdy w cenniku jest napisane "kontakt" oznacza to że dana usługa czy przedmiot jest niedostępny. Klient może wysłać pytanie na maila o dostępność danego przedmiotu i zapytać o cenę.
 5.    W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 6.    Zamówienia można składać:
 a)    poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.unique-wedding-invitation.com) ? 24 godziny na dobę przez cały rok;
 b)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresów e-mail: vao@op.pl, zewecki@wp.pl, biuro@zewecki.pl.
 7.    Zawarcie Umowy Sprzedaży.
 a)    Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami. Składając zamówienie, Klient wybiera rodzaj przesyłki lub odbiór osobisty zgodnie z Rozdziałem VIII Regulaminu.
 b)    Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Sprzedawcy i Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:    - potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym ceny i kosztów przesyłki (jeżeli dotyczy),    - oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,    - oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,    - niniejszy Regulamin,    - wzór oświadczenia o prawie do odstąpienia od umowy,    - pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 c)    Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 lit. b, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 8.     Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata przez Klienta ceny oraz kosztów przesyłki. Wpłaty należy dokonać zgodnie z Rozdziałem VII regulaminu.
9 Sklep realizuje Zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9:00 do 17:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele lub w dni ustawowo wolne od pracy, będą traktowane jako złożone w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym.
10.    Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

 VI.    WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O DZIEŁO
 1.    Postanowienia rozdziału V Regulaminu należy stosować odpowiednio do postanowień niniejszego rozdziału z uwzględnieniem zastrzeżeń oraz wyjątków w nim opisanych.
 2.    Zamówienia na Dzieło (karykaturę, portret lub zaproszenie, itp.) należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na jeden z adresów e-mail: vao@op.pl, zewecki@wp.pl lub biuro@zewecki.pl.
 3.    W wiadomości stanowiącej zapytanie do wykonania Dzieła, Klient musi przesłać Wykonawcy następujące pliki oraz informacje:
 a)    rodzaj oraz charakter Dzieła (tj. karykatura, portret, obraz, zaproszenia),
 b)    zdjęcie osoby lub osób w cyfrowym formacie do akceptacji przez Wykonawcę wraz opisem,
 c)    format Dzieła,
 d)    proponowany termin realizacji Dzieła,
 e)    kolorystykę, technikę w której ma być wykonane Dzieło.
 f)    dokładny opis jak ma wyglądać karykatura z dodatkami lub szkic/schemat propozycji wyglądu rysunku proponowany przez Klienta.
 g)    do wykonania zaproszeń Klient powinien przysłać tekst zaproszenia dopasowany do wybranego formatu zaproszeń bez błędów ortograficznych, stylistycznych i interpunkcyjnych oraz wskazać wzór przykładowego zaproszenia ze stron internetowych www.zewecki.pl lub www.unique-wedding-invitation.com, na wzór którego ma być wykonane Zamówienie na zaproszenia.
  4.    Klient może również wysłać zdjęcia do wykonania Dzieła za pośrednictwem poczty na adres: Dąbrowskiego 15 lok 14, 30-532 Kraków.
5.     Klient powinien wskazać, które ujęcie/zdjęcie wśród innych ujęć/zdjęć w zleceniu ma posłużyć jako wzór do wykonania Dzieła, w razie braku takiej wskazówki Wykonawca sam wybiera ujęcie które uzna za odpowiednie. Po rozpoczęciu wykonywania Dzieła przez Wykonawcę nie jest możliwa zmiana na ujęcie twarzy z innych zdjęć.
 6.    Wykonawca informuje, iż zdjęcia niewyraźne, o niskiej rozdzielczości, zawierające nieudane ujęcia, wykonane ze zbyt bliskiej odległości, zbyt ciemne, nieaktualne lub na których nie widać oczu nie mogą stanowić podstawy do realizacji Dzieła i nie będą akceptowane przez Wykonawcę. Możliwość wykonania Zamówienia na podstawie zdjęcia ocenia Wykonawca, informując Klienta, jeżeli zdjęcie nie pozwala na wykonanie Dzieła.
7.    Warunkiem realizacji Dzieła jest akceptacja zdjęć, jego opisu, a także terminu realizacji Dzieła przez Wykonawcę. Wykonawca może zaproponować inny termin do akceptacji Klienta. Wykonawca może odmówić przyjęcia zlecenia bez podania przyczyn.
  8.    Po akceptacji warunków zlecenia Wykonawca przesyła Klientowi wiadomość zawierającą
 a)    przewidywany oraz maksymalny termin realizacji Dzieła,
b)     całkowity koszt wykonania Dzieła wraz kosztami jego dostawy do Klienta,
 c)    informację o wysokości zaliczki, którą Klient musi wpłacić Wykonawcy przed rozpoczęciem prac nad realizacją Dzieła,
 d)    informację, iż po rozpoczęciu prac Wykonawcy nad Dziełem utraci on prawo do odstąpienia od Umowy o Dzieło zawartej na odległość.
 9.    Zawarcie Umowy o Dzieło.
 a)    W przypadku akceptacji warunków wykonania Dzieła określonych przez Wykonawcę w wiadomości, o której mowa w pkt 8., Klient potwierdza Zamówienie na wykonanie Dzieła.
 b)    W wiadomości stanowiącej Zamówienie na wykonanie Dzieła, Klient musi przesłać Wykonawcy następujące informacje:   -  Dane osobowe (tj. imię i nazwisko),   -  Adres do doręczeń,   -  Numer telefonu wyłącznie dla potrzeb nadania przesyłki kurierskiej.
 c)   Warunkiem rozpoczęcia realizacji Dzieła jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez Wykonawcę w wiadomości, o której mowa w pkt. 8 lit. a. Wpłaty należy dokonać zgodnie z rozdziałem VII Regulaminu.
d)    Z chwilą otrzymania przez Wykonawcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 lit. b, zostaje zawarta Umowa o Dzieło między Klientem, a Wykonawcą.
9.     W przypadku niedostępności elementów potrzebnych do wykonania Dzieła, Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o niemożliwości wykonania Dzieła przy zastosowaniu zamówionych elementów lub w umówionym terminie, nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Wykonawca przedstawi rozwiązania alternatywne lub zaproponuje zmianę terminu wykonania Dzieła. Jeżeli Klient nie zdecyduje się na inny składnik zaproponowany przez Wykonawcę lub zmianę terminu wykonania Dzieła, może anulować Zamówienie, a wpłacona zaliczka zostanie natychmiast zwrócona na podany przez Klienta numer konta wraz z danymi.

 VII.    SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 a)    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 b)    płatność przy odbiorze osobistym.
 2.    W przypadku płatności przelewem wpłaty należ dokonać na konto: 63 1140 2004 0000 3102 3628 9628 ( mBank ), dane do wpłaty: Andrzej Żewecki "ŻEWECKI" ul. Dąbrowskiego 15 lok 14, 30-532 Kraków, NIP: 679-271-32-03. W tytule przelewu należy wpisać: Adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej Klienta (inaczej zlecenie nie będzie rozpoznane), nazwę Dzieła/Produktu (np. karykatura, portret, zaproszenie, itp.), tryb wykonania- normalny, ekspresowy lub superekspresowy. Wpłaty które w tytule nie będą zawierać wymienionych informacji, będą natychmiast zwracane.
 3.    Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia i rozwiązanie Umowy.
 4.    Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty zaliczki z tytułu Umowy o Dzieło w terminie 24 godzin od dnia jej zawarcia. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia i rozwiązanie Umowy.
  5.    Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty pozostałych kosztów z tytułu Umowy o Dzieło w terminie 3 dni roboczych.
 6.    Chwilą wpłaty jest chwila uznania rachunku Sprzedawcy. Klient może dostarczyć na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy potwierdzenie wpłaty, co może przyspieszyć czas zaksięgowania wpłaty.

VIII.    KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 1.    Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2.    Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (DPD)      3.    Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
 a)    Czas kompletowania Produktu wynosi 1  Dzień Roboczy.
 b)    Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).
 c)    Przewożnik doręcza zamówioną usługę lub produkt osobie która mieszka pod wskazanym adresem.

 IX.    WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 a)    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z Newslettera).
 b)    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zewecki.pl
 c)    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 d)    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2.    Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 X.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1.    Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
 a)    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny, w art. od 556 do 576.
 b)    Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zewecki.pl lub pisemnie na adres: ul. Dąbrowskiego 15 lok 14, 30-532 Kraków.
 c)    W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę stwierdzenia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 d)    Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć za pośrednictwem poczty polskiej na adres: ul. Dąbrowskiego 15 lok 14, 30-532 Kraków.
 e)    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest udzielana pisemnie, na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 f)    W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 2.    Reklamacje z tytułu niezgodności Dzieła z Umową o Dzieło:
 a)    Zawiadomienia o niezgodności Dzieła z Umową o Dzieło oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zewecki.pl lub pisemnie na adres: ul. Szlak 14B lok.2, 31-161 Kraków.
 b)    W zgłoszeniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę stwierdzenia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 c)    Wykonawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 d)    W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 3.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a)    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zewecki.pl
 b)    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 c)    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 d)    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 XI.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1.    Z zastrzeżeniem ust. 7, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2.    W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3.    Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4.    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5.    Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 6.    Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 7.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy:
 a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy Umów o Dzieło).

XII.    WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1.    Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.unique-wedding-invitation.com korzystają z ochrony prawnoautorskiej na podstawiw Ustawy prawo autorskie z dnia 4 lutego 1994 r, (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) i są własnością Andrzeja Żeweckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Żewecki "ŻEWECKI" wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Szlak 14b lok. 2, 31-161 Kraków, adres do doręczeń: ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 15 lok. 14, 30-532 Kraków, NIP: 679-271-32-03, REGON: 356509950.
 2.    Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.unique-wedding-invitation.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
  3.     Usługodawca nie zrzeka się, ani nie przenosi na Klienta praw autorskich po wykonaniu Dzieła. Zakupione Dzieła (karykatury, portrety, obrazy, itp.) mogą służyć Klientowi do użytku prywatnego, bez prawa do użytku komercyjnego, powielania i odsprzedaży wizerunku Dzieła osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Wykonawcy. Naruszenie prawa autorskiego przysługującego Wykonawcy może skutkowaćodpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 XIII.    DANE OSOBOWE
 1.   Złożenie Zamówienia przez lub przesłanie Formularza Rejestracji przez jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorce zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
2.    Administratorem danych osobowych będzie Andrzej Żewecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Żewecki "ŻEWECKI" adres miejsca wykonywania działalności: ul. Szlak 14b lok. 2, 31-161 Kraków, adres do doręczeń: ul. Dąbrowskiego 15 lok 14, 30-532 Kraków.
3.    Administrator będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe Usługobiorców jedynie w celu świadczenia na ich rzecz Usług Elektronicznych, o których mowa w rozdziale III ust. 1 Regulaminu lub wykonania i wystawienia rachunków do Umów Sprzedaży Produktów i Umów o Dzieło.
4.    Podanie danych osobowych przez i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z Usług Elektronicznych lub złożenia Zamówienia. 5.    Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

XIV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1.    Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2.    Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep.
 3.    O treści zmian Regulaminu każdy Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 4.    W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5.    Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży lub Umów o Dzieło między Sklepem, a Konsumentami mogą być rozstrzygane na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
  6.    Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny po zakończeniu procesu reklamacyjnego oraz w sytuacji gdy Sprzedawca i Kupujący wyrażą na to swoją zgodę.
 7.    Sądowe rozstrzyganie sporów:
 a)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.).
 b)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.  


Formularz odstąpienia od umowy -LINK


Formularz reklamacji Pobierz - LINK